Używamy plików cookie, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej. Klikając przycisk „OK”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas i naszych partnerów preferencyjnych, statystycznych i marketingowych plików cookies. Funkcjonalne pliki cookie służą do utrzymania funkcjonalności witryny przez cały czas przeglądania witryny. Szczegółowe informacje i ustawienia plików cookies znajdziesz ## COOKIES_DETAIL ## tutaj ## COOKIES_DETAIL_END ##.
Najlepiej sprzedając

nasza cena 51,25 zł
Dostępny
nasza cena 155,20 zł
Dostępny
nasza cena 155,20 zł
Dostępny

Zasady i warunki

ZASADY I WARUNKI

Spółki handlowe PURA MEDICINA s.r.o.Lidická 700/19, 602 00 Brno, numer identyfikacyjny: 06100015, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, wstawka 100035,

sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.cbdshop.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej "warunkami handlowymi") spółki handlowej PURA MEDICINA s.r.o. Lidická 700/19, 602 00 Brno, numer identyfikacyjny: 06100015, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, Dział C, Wstawka 100035 „Sprzedawca”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. zobowiązania stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego . Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.cbdshop.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania samodzielnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych. 

1.4. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może:

uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 3 lata lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe). 

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU 

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszt zwrotu towaru, jeżeli towar ten ze swojej natury nie może zostać odesłany pocztą. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym

handel. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.5. zamawiany towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),

3.6. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.7. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru razem tylko jako „zamówienie”). 

3.8. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący wprowadził w zamówieniu, nawet w zakresie zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów we wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu to otrzymanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.9. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.10. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.11. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam i nie różnią się one od kosztów stawka podstawowa. 

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

4.2. gotówką w siedzibie sprzedającego pod adresem;

4.3. gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

4.4. przelew bezgotówkowy na rachunek sprzedawcy prowadzony w fiobance (zwany dalej „kontem sprzedawcy”);

4.5. bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności;

4.6. bezgotówkowa karta płatnicza;

4.7. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru. 

4.8. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu na postanowienia art.Sprzedający jest uprawniony, w szczególności jeżeli Kupujący nie potwierdzi zamówienia (artykuł Sprzedający jest zawsze uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty przesyłki) do poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. warunki dotyczące obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.9. W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna. 

4.10. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

4.11. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie), żądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4.12. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą się ze sobą łączyć.

4.13. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiony kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

4.14. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do ewidencjonowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego on-line; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie można odstąpić od umowy kupna na dostawę towaru, który został zmieniony zgodnie z wolą kupującego lub dla niego, od umowy kupna na dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, z umowy kupna na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu , oraz z umowy kupna na dostawę

lub nagrań wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszył swoje oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek określony w artykule, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna na dostawę towaru, która została zmieniona zgodnie z wolą kupującego lub za jego osobę, która ulega szybkiemu zepsuciu, a także towary, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, z umowy kupna na dostawę towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który Konsument wyjął z opakowania i za który nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych oraz od umowy kupna lub Zgodnie z postanowieniami § 1829 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który jest dołączony do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres biura sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego info@cbdshop.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. Jeśli nie jest to przypadek określony w art. jego osoba, od umowy kupna na dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie , z umowy kupna na dostawę towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i którego zwrot nie jest możliwy ze względów higienicznych oraz z umowy kupna o dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszyła ich oryginalne opakowanie oraz inne warunki, w przypadku których nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo dokonać zakupu zgodnie z § 1829 par. 1 Kodeksu Cywilnego odstąpienie od umowy w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie. od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza

udostępniony przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres biura sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego info@cbdshop.pl. warunki handlowe, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu przez kupującego w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia sprzedawcy odstąpienia od umowy kupna. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą pocztą.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. Jeśli nie jest to przypadek określony w art. jego osoba, od umowy kupna na dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie , z umowy kupna na dostawę towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i którego zwrot nie jest możliwy ze względów higienicznych oraz z umowy kupna o dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszyła ich oryginalne opakowanie oraz inne warunki, w przypadku których nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo dokonać zakupu zgodnie z § 1829 par. 1 Kodeksu Cywilnego odstąpienie od umowy w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie. od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który jest dołączony do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres biura sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego info@cbdshop.pl. Warunków Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży w taki sam sposób, w jaki otrzymał je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu dostarczonego świadczenia

przy zwrocie towaru do kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6. W przypadkach, gdy kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

5.7. Jeśli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa podarunkowa jest zawarta między 

zawarte przez sprzedającego i kupującego pod warunkiem niewiążącym, że w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, umowa prezentu na taki prezent przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. Jeżeli środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu. 

6.2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru. koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru iw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego. 

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr. 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami). 

7.2. Sprzedający przy odbiorze odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

7.3. towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma cechy opisane lub oczekiwane przez kupującego lub producenta, biorąc pod uwagę charakter towaru i reklamę przez nich wykonaną, 

7.4. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,

7.5. towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,

7.6. towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze; i

7.7. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.8. Postanowienia art. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada kupującemu, że z chwilą przejęcia przez kupującego warunków, nie mają one zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego przez jego normalnego użytkowania, zużycia, jakie miał towar w momencie przejęcia przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.9. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. 

7.10. Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania Kupujący realizuje pod adresem sprzedającego, jeżeli reklamacja jest możliwa co do asortymentu sprzedawanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.11. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być uregulowane w postępowaniu reklamacyjnym sprzedającego. 

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2. Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego. 

8.3. Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumenckie za pośrednictwem adresu elektronicznego info@cbdshop.cz. Sprzedający prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego. 

8.4. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 12 odpowiada za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.

0 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich). 

8.6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Obowiązek udzielenia informacji kupującemu w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwana dalej „Rozporządzeniem RODO”) związana z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w celu negocjowania niniejszej Umowy oraz w celu w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych Sprzedawcy.

YWE0ZWYxZj